fbpx

Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 12 mới theo sách giáo khoa được trình bày theo các phần: Getting Started, Language, Skills: Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication and Culture, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới.

Unit 10: Lifelong learning – Project

1. Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về...

Review 4 (Unit 9-10)

1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. careers 2. apprenticeship 3. pursue 4. professional 5. flexible 6. options 2. Form new words...