fbpx

Phần Năm – Chương 2 – Bài 11: Liên kết gen và hoán vị...

Bài 1 (trang 49 SGK Sinh học 12): Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập? Lời giải: Để phát hiện 2 gen nào đó có...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 12: Di truyền liên kết với giới...

Bài 1 (trang 53 SGK Sinh học 12): Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định. Lời giải: Các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên...

Bài 1 (trang 58 SGK Sinh học 12): Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Lời giải: Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 14: Thực hành: Lai giống

Nội dung thí nghiệm a. Khử nhị trên cây mẹ: - Chọn những hoa còn là nụ có màu vàng nhạt để khử nhị (hoa chưa tự thụ phấn). - Dùng kim mũi mác tách 1 bao...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 15: Bài tập chương 1 và chương...

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Bài 1 (trang 64 SGK Sinh học 12): Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:      3' …TATGGGXATGTAATGGGX… 5'     a) Hãy xác định trình tự...

Phần Năm – Chương 3 – Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần...

Bài 1 (trang 70 SGK Sinh học 12): Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào? Lời giải: Các quần thể cùng loài thường khác nhau về những đặc...

Phần Năm – Chương 3 – Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần...

Bài 1 (trang 73 SGK Sinh học 12): Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối. Lời giải: Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối: - Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể...

Phần Năm – Chương 4 – Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây...

Bài 1 (trang 78 SGK Sinh học 12): Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào? Lời giải: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi...

Phần Năm – Chương 4 – Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây...

Bài 1 (trang 82 SGK Sinh học 12): Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình...

Phần Năm – Chương 4 – Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài 1 (trang 86 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì: A. Nếu...