fbpx

Giải bài tập Sinh học 10

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 8 + Bài 9: Tế bào nhân thực

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 8: Tế bào nhân thực I. Nhân tế bào - Được bao bọc bởi 2 lớp màng, bên trong...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ - Chưa có nhân hoàn...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 6: Axit nuclêic

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 6: Axit nuclêic I. Axit đêôxiribônuclêic 1. Cấu trúc của ADN

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5: Protêin

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 5: Protêin I. Cấu trúc của protein - Protein là phân tử có cấu trúc đa dạng nhất...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit I. Cacbonhidrat (đường) 1. Cấu trúc hoá học - Cấu tạo...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước I. Các nguyên tố hoá học - Trong 92 nguyên tố...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2: Các giới sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 2: Các giới sinh vật I. Giới và hệ thống phân loại 5 giới 1. Khái niệm giới

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống I. Các cấp tổ chức của thế giới sống