fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn LýBài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia X (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia X (phần 2)

Câu 9: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống phát tia Rơn – ghen là 18,85 kV. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn – ghen do ống phát ra là

A. 6,6.10-7 m        B. 2,2.10-10 m

C. 6,6.10-8 m        D. 6,6.10-11 m

Câu 10: Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn – ghen phát ra từ một ống phát tia Rơn – ghen là 0,8 Å. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống đó là

A. 15,5.104 V        B. 15,5.103 V

C. 5,2.104 V        D. 5,2.103 V

Câu 11: Một ống phát tia X phóng ra chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất là 0,854 nm. Nếu tăng điện áp giữa anôt và catôt thêm 40% điện áp ban đầu thì tia X do ống phát ra có bước sóng nhỏ nhất là

A. 0,52 nm        B. 0,61 nm

C. 0,68 nm        D. 0,75 nm

Câu 12: Khi hiệu điện thế U giữa hai cực của ống phát tia X giảm 2 kV thì tốc độ của êlectron tại đối catôt giảm 8.106m/s. Tốc độ của êlectron tại đối catôt lúc hiệu điện thế chưa giảm là

A. 3,5.107m/s        B. 8,2.106 m/s

C. 7,6.106 m/s        D. 4,8.107m/s

Câu 13: Một ống phát tia Rơn – ghen phát ra tia Rơn – ghen có bước sóng nhỏ nhất là 2 nm. Biết khối lượng của êlectron là me=9,1.10-31 kg. Tốc độ cực đại của các êlectron đập vào anôt là

A. 1,47.107m/s        B. 2,18.107m/s

C. 1,47.108 m/s        D. 2,18.106 m/s

Câu 14: Một ống phát tia X phát ra chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất là 0,78 nm. Nếu tăng điện áp giữa anôt và catôt thêm 20% điện áp ban đầu thì tia X có bước sóng nhỏ nhất là

A. 0,65 nm        B. 0,55 nm

C. 0,68 nm        D. 0,72 nm

Câu 15: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia Rơn – ghen thêm 3 kV thì tốc độ của các êlectron đến anôt thăng thêm 1,2.107m/s. Khi chưa tăng hiệu điện thế, tốc độ của cá êlectron khi đến anôt là

A. 3,8.107m/s        B. 8,8.107m/s

C. 9,4.107m/s        D. 10.107m/s

Câu 16: Trong ống phát tia Rơn – ghen, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 20 kV, dòng điện trong ống là 10 mA. Chỉ có 0,5% động năng của chùm êlectron khi đập vào anôt được chuyển thành năng lượng của tia X. Chùm tia X có công suất là

A. 0,1 W        B. 1 W

C. 2 W        D. 10 W

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án D B B D A A A B

Câu 9: D

Câu 10: B

Câu 12: D

Câu 13: A

Câu 14: A

Câu 15: A

Câu 16: B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular