fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn LýBài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch dao động

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch dao động

Câu 1: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng với tần số góc ω. Khi điện tích tức thời của tụ điện là q thì dòng điện tức thời trong mạch là i. Cường độ dòng điện trong mạch dao động với biên độ là

Câu 2: Một tụ điện có điện dung C = 10 μF được tích điện áp Uo = 20 V. Sau đố cho tụ phóng điện qua một cuộn cảm L = 0,01 H, điện trở thuần không đáng kể. (Lấy π=√10). Điện tích của tụ điện ở thời điểm t1=2,5.10-4 s kể từ lúc tụ điện bắt đầu phóng điện là

A. q=2.10-4 C      B. q = 0      C. q=√3.10-4 C      D. q=√2.10-4 C

Câu 3: Một tụ điện có điện dung C = 0,02 μF được tích điện áp Uo = 6 V. Lúc t = 0, người ta nối tụ điện này với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 mH. Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ là

Câu 4: Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và hai tự điện C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng tụ điện C1 và C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T1 = 6 ms và T2 = 8 ms. Chu kì dao động của mạch khi mắc đồng thời cuộn dây với tụ điện C1 nối tiếp tụ điện C2

A. 6,4 ms      B. 4,6 ms      C. 4,8 ms      D. 8,4 ms

Câu 5: Khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C1 thành mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là f1, khi mắc L với tụ điện C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f2. Muốn tần số dao động của mạch là (f1+f2)/2 thì điện dung của tụ điện trong mạch có giá trị là

Câu 6: Một mạch điện dao động điện từ lí tưởng có L = 5 mH ; C = 0,0318 mF. Điện áp cực đại trên tụ điện là 8 V. Khi điện áp trên tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là

A. 0,55 A      B. 0,45 A      C. 0,55 mA      D. 0,45 mA

Câu 7: Một mạch dao động từ LC lí tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu bản tụ điện là 2 V thì cường độ dòng điện đi qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn dây là

A. 4 V      B. 2√5 V      C. 2√3 V      D. 6 V

Câu 8: Khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C1 thành mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là f1, khi mắc L với tụ điện C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f2. Tần số riêng dao động của mạch khi ghép cuộn cảm với tụ điện có điện dung bằng C1+C2 là

Câu 9: Khi mắc tụ điện C1 vào mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là 6 kHz. Khi ta thay đổi tụ điện C1bằng tụ điện C2 thì tần số dao động của mạch là 8 kHz. Khi mắc tụ điện C1 nối tiếp tụ điện C2 vào mạch dao động thì tần số riêng của mạch là

A. 14 kHz      B. 7 kHz      C. 12 kHz      D. 10 kHz

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án B D A C B A B C D


Câu 1:
 B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 7: B

Câu 8: C

Câu 9: D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

17 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular