fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánBài tập trắc nghiệm Hình học 12 - Chương 3 - Bài...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 3 – Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (phần 4)

Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a→ = (x1, y1, z1), 2→ = (x2, y2, z2) thay đổi. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có tọa độ các điểm là: A(xA; yA, zA), B(xB; yB, zB), CA(xC; yC, zC) . Gọi M là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A, B có tọa độ các điểm A(xA; yA, zA), B(xB; yB, zB). Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(1;2;0), B(-4;5;3), C(3;-10;-6). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

A. (0;-1;-1)   B. (0;-3;-3)   C.(0;-2;-2)   D. Đáp án khác

Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(2;3;-1), B(1;3;2), G(2;-3;-1) là trọng tâm của tam giác ABC. Tọa độ của điểm C là:

A. (3;-15;-4)   B. (-1;-9;-2)   C. (-3;15;4)   D. (1;9;2)

Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ

Tọa độ của vectơ

A. (4;3;9)   B. (4;3;21)   C. (2;-1;10)   D. (4;-1;10)

Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;3;-1), B(5;4;-4). Khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

A. (4; 1; -3)   B. √26   C. 2√2   D. √66

Hướng dẫn giải và Đáp án

8-D 9-C 10-D 11-C 12-A 13-A 14-B 15-B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular