fbpx
Sunday, September 24, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánBài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm (Phần...

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm (Phần 5)

Câu 27: Điện tích (tính bằng culông) được tích trong các tấm của một tụ điện bị rò sau thời gian t giây được xác đinh bởi công thức Q(t) = Q0.(1,122)-1 trong đó Q0 là điện tích ban đầu. Sau bao lâu thì điện tích trong tụ còn một nửa (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

A. 5 giây    B. 6 giây   C. 8 giây   D. 10 giây.

Câu 28: Tìm tập nghiệm của bất phương trình

A. (1; 3)   B. (-1; 3)    C. (-1; 1) ∪ (3; +∞)    D. (-∞; 1) ∪ (3; +∞)

Câu 29: Tìm tập nghiệm của bất phương trình

A. (1 – √5; 1 + √5)    B. (1 – √5; -1) ∪ (3; 1 + √5)

C. (-1; -√5; -1) ∪ (3; 1 + √5)   D. (-∞; 1 – √5) ∪ (1 + √5; +∞)

Câu 30:

A. ln3x – 2ln2x + 2lnx + C    B. -ln3x – 2ln2x + 2lnx + C

C. ln3x + 2ln2x + 2lnx + C    D. ln3x – 2ln2x – 2lnx + C

Câu 31: Hàm số F(x) = ln|sinx – 3cosx| là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

Câu 32: Tính ∫x2.sinxdx

A. -x2cosx + 2x.sinx – 2cosx + C    B. x2sinx + 2x.cosx – 2sinx + C

C. -x2cosx + 2x.sinx + 2cosx + C    D. 2x.cosx + sinx + C

Câu 33: Cho tích phân

Nếu đổi biến số t = sin2x thì:

Hướng dẫn giải và Đáp án

27-B 28-C 29-B 30-A 31-A 32-C 33-A

Câu 27:

Ta có:

Câu 28:

Câu 29:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 30:

Đặt t = lnx, suy ra dt = dx/x

I = ∫(3t2 – 4t + 2)dt = t3 – 2t2 + 2t + C = ln3x – 2lnxx + 2lnx + C

Câu 31:

Câu 33:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular