fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánBài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm (Phần...

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm (Phần 3)

Câu 13: Hàm số

đạt giá trị lớn nhất tại x bằng

A. 1    B. 1/2    C. -2   D. -1.

Câu 14: Tìm m để đồ thị hàm số y = x4 – 2m2x2 + 1 có ba cực trị tạo thành tam giác vuông.

A. m = ± 1   B. m = ± 2     C. m = 3    D. Đáp án khác.

Câu 15: Tính giá trị biểu thức log35.log49.log52

A. 1/2    B. 1   C. 2   D. 3

Câu 16: Tìm đạo hàm của hàm số y = (√3)x2

Câu 17: Nếu 4x – 4x – 1 = 24 thì (2x)x bằng

A. 5√5   B. 25   C. 25√5   D. 125.

Câu 18: Giải phương trình log3x + log9x + log81x = 7

A. x = 27   B. x = 81   C. x = 729    D. x = 243

Câu 19: Nếu (log3x)(log2xy) = logxx2 thì y bằng

A. 9   B. 9/2    C. 18   D. 81

Hướng dẫn giải và Đáp án

13-B 14-A 15-B 16-B 17-C 18-B 19-A

Câu 13:

y’ = 0 => x = √2; y(√2) = 2√2

Câu 15:

log35. log49. log52 = (log35.log52).log2232 = log32.log23 = 1

Câu 16:

y’ = (√3)x2.ln√3(x2)’

Câu 17:

4x – 4x – 1 = 24 => 4x – 4x/4 = 24 => 3.4x/4 = 24 => 22x = 32 = 25 => 2x = 5

=> x = 5/2 => (2x)x = 55/2 = 25√5

Câu 18:

log3x + log9x + log81x = 7

<=> log3x = 4 <=> x = 34 = 81

Câu 19:

(log3x)(logx(2x))(log2xy) = logxx2 <=> (log3(2x))log2xy = 2logxx <=> log3y = 2 <=> y = 32 = 9

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular