fbpx
Monday, December 11, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánBài 2: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 - Cộng, trừ...

Bài 2: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 – Cộng, trừ và nhân số phức

Câu 7: Cho z = -1 + 3i . Số phức w = iz− + 2z bằng

A. 1 + 5i   B. 1 + 7i   C. – 1 + 5i    D. – 1 + 7i

Câu 8: Cho z = 1 + 2i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 2z + z− là

A. 3 và 2    B. 3 và 2i    C. 1 và 6    D. 1 và 6i

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn (1 + 2i)z + iz− = 2i . Khi đó tích z.iz− bằng

A. – 2    B. 2    C. – 2i    D. 2i.

Câu 10: Môđun của số phức z thỏa mãn 2z + 3(1 – i)iz− = 1 – 9i là

A. 5    B. 13     C. √5    D. √13

Câu 11: Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn |z1| = |z2| = |z1 + z2| = 1 . Khi đó |z1 – z2| bằng

A. 0    B. 1   C. 2   D. √3

Câu 12: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z + 1 – 2i| = 2 là

A. Đường tròn tâm I(1; -2) bán kính R = 2

B. Đường tròn tâm I(1; -2) bán kính R = 4

C. Đường tròn tâm I(-1; 2) bán kính R = 2

D. Đường tròn tâm I(-1; 2) bán kính R = 4

Hướng dẫn giải và Đáp án

7-A 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C

Câu 7:

Ta có: z = -1 + 3i => z− = -1 – 3i => iz− = – i – 3i2 = 3 – i

Suy ra: w = 2z + z− = 3 – i + 2(-1 + 3i) = 1 + 5i

Câu 8:

Ta có: w = 2z + z− = 2(1 + 2i) + (1 – 2i) = 3 + 2i

Vậy phần thực của w là 3, phần ảo của w là 2

Câu 9:

Đặt z = a + bi(a, b ∈ R). Ta có: z− = a – bi và (1 + 2i)z = (1 + 2i)(a + bi) = a + bi + 2ai + bi2 = a – 2b + (2a + b)i

Do đó: (1 + 2i)z + z− = 2i <=> a – 2b + (2a + b)i + a – bi = i

Suy ra z = 1 + i. Vậy z.z− = |z−|2 = 12 + 12 = 2

Câu 10:

Đặt z = a + bi (a, b ∈ R). Ta có: z− = a – bi và (1 – i)z− = (1 – i)(a – bi) = a – bi – ai + bi2 = a – b – (a + b)i Do đó 2z + 3(1 – i)z− = 1 – 9i <=> 2(a + bi) + 3[a – b – (a + b)i] = 1 – 9i

<=> (5a – 3b) – (3a + b)i = 1 – 9i

Suy ra z = 2 + 3i. Vậy:

Câu 11:

Cách 1: Đặt z1 = a1 + b 1i, z2 = a2 + b2i (a1, a2, b1, b2 ∈ R). Ta có:

|z1| = |z2| = 1

|z1| + |z2| = => (a1 + a2)2 + (b1 + b2)2 = 1 => 2(a1a2 + b1b2) = -1

Do đó:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Cách 2: Ta có: |z1| = |z2| = 1 => z1z1 = z2z2 = 1

|z1| + |z2| = 1

Do đó

Vậy |z1| – |z2| = √3

Câu 12:

Đặt z = a + bi(a, b ∈ R). Ta có: z + 1 – 2i = (a + 1) + (b – 2)i. Do đó:

|z + 1 – 2i| = 2 <=> (a + 1)2 + (b – 2)2 = 4

Vậy tập hợp điểm M biểu diễn số phức z là đường tròn tâm I(-1 ;2), bán kính R = 2

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular