ĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC THPTQG 2018 – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

35835

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 101

1.D
2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.A 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C
31.D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.C 37. B 38. B 39. C 40. D
41. C 42.A 43. D 44.C 45. B 46.B 47.A 48. B 49. A 50. B

 

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 102

1.B
2.A 3.A 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.A 20.A
21.B 22.D 23.D 24.D 25.A 26.A 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.B 33.D 34.B 35.C 36.D 37.D 38.B 39.D 40.B
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B

 

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 103

1.C
2.B 3.D 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.D
11.B 12.C 13.B 14.B 15.C 16.D 17.A 18.C 19.C 20.C
21.B 22.A 23. B 24. B 25. A 26. C 27.D 28. D 29.A 30.A
31.A 32.D 33.B 34.C 35. C 36. B 37.D 38.D 39.B 40.B
41.B 42.C 43.C 44. A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.A 50. B

 

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 104

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.A 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 105

1.C
2.D 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A
11.D 12.A 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C
21.B 22.A 23.C 24.A 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.B
31.D 32.A 33.C 34.A 35.A 36.B 37.B 38.A 39.A 40.B
41.A 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.B 49.B 50.A

 

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 106

1.C
2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.C
41.C 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.C 49.C 50.C

 

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 107

1.C
2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.A 13.B 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.D
21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.A 42.A 43 44.C 45.B 46.B 47.B 48.B 49.B 50.B

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 108

1.C
2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.C 19.D 20.D
21.B 22.C 23.D 24.A 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.B 32.D 33.A 34.C 35. C 36.A 37.A 38.B 39.C 40.B
41.A 42.B 43. D 44.D 45.B 46.A 47.D 48. A 49. C 50.A

 

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 109

1.A
2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D
11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B
41. B 42.D 43.A 44.A 45.A 46.B 47.A 48.A 49.C 50.A

 

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 110

1.B
2.B 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.D 18.C 19.A 20.D
21.C 22.B 23.B 24.B 25.C 26.D 27.C 28.D 29.A 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

 

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 111

1.D
2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.A 25.D 26.A 27.A 28.B 29.D 30.B
31.D 32.B 33.C 34.D 35.C 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A
41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.B

 

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 112

1.C
2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C
11.C 12.A 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.B
31.C 32.C 33.C 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.C
41.B 42.D 43. A 44.A 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

 

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 113

1.A
2.C 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 114

1.B
2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A
11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. B 32. C 33. A 34. D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.C 40.A
41.A 42.B 43.B 44.A 45.C 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 115

1.A
2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.D 36.D 37.C 38.A 39.D 40.B
41.A 42. B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.B 48.A 49.D 50.C

 

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 116

1.D
2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.C 20.B
21.D 22.B 23.A 24.B 25.A 26.C 27.C 28.B 29.B 30.C
31.C 32.B 33.B 34.B 35.A 36.A 37.A 38.B 39.C 40.C
41.A 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.A 49.C 50.A

 

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 117

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.A

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 118
1.B
2.A 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.B 26.D 27.C 28.A 29.B 30.D
31.C 32.B 33.C 34.D 35.B 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.C 42.C 43.D 44.B 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C

 

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 119

1.C
2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.D
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 120

1.D
2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.A 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.C 25.A 26.A 27.A 28.C 29.B 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.D 48.A 49.B 50.A

 

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 121

1.D
2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.B 16.B 17.B 18.D 19.D 20.A
21.A 22.C 23.B 24.B 25.A 26.D 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.D 33.A 34.D 35.A 36.C 37.C 38.B 39.D 40.A
41.B 42.B 43.D 44.A 45.B 46.B 47.A 48.D 49.A 50.C

 

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 122

1. D
2. B 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. A
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28.C 29.D 30. A
31. B 32. C 33. A 34.C 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.D 49.B 50.A

 

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.D

47.B

48.D

49.C

50. B

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 124

1.B
2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.A 40.B
41.A 42.C 43.C 44.A 45.A 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

 

Theo Tuyensinh247.com

Comments

comments