ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ THPTQG – TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

6738

* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án.

MÃ ĐỀ 301

 41 C  42 C 43 B 44 D 45 A  46 A 47 B 48 D
49 A 50 B 51 A 52 D 53 B 54 D 55 C 56 C
57 A 58 A 59 B 60 D 61 D 62 B 63 C 64 B
65 A 66 D 67 B 68 B 69 A 70 C

 

MÃ ĐỀ 302

Mã đề: 303 

41.C
42.C 43.B 44.C 45.D 46.B 47.B 48.B 49.C 50.C
51.D 52.B 53.D 54.C 55.D 56.A 57.C 58.B 59.C 60.A
61.A 62.C 63.A 64.D 65.A 66.B 67.C 68.C 69.A 70.A
71.C 72.B 73.A 74.A 75.B 76.A 77.B 78.C 79.B 80.B

Mã đề: 305 

41.C 42.C 43.D 44.B 45.D 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D
51.D 52.A 53.B 54.B 55.C 56.B 57.D 58.D 59.A 60.C
61.B 62.A 63.D 64.D 65.C 66.B 67.D 68.D 69.C 70.A
71.B 72.C 73.A 74.A 75.B 76.C 77.B 78.D 79.B 80.B

 

MÃ ĐỀ 308 

41.A
42.D 43.D 44.B 45.C 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A
51.B 52.B 53.A 54.C 55.A 56.B 57.D 58.A 59.A 60.C
61.C 62.A 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.D 76.C 77.A 78.C 79.D 80.C

 

Mã đề: 315 

41.A
42.D 43.D 44.A 45.D 46.B 47.B 48.D 49.B 50.D
51.C 52.B 53.C 54.B 55.C 56.C 57.B 58.D 59.D 60.C
61.C 62.A 63.C 64.B 65.C 66.A 67.D 68.C 69.A 70.A
71.D 72.A 73.C 74.D 75.B 76.A 77.B 78.B 79.C 80.A

MÃ ĐỀ 316 

41.B
42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.A 58.C 59.B 60.B
61.C 62.B 63.B 64.A 65.D 66.D 67.B 68.C 69.A 70.C
71.C 72.C 73.D 74.D 75.C 76.C 77.A 78.A 79.D 80.A

MÃ ĐỀ 318

41.D
42.C 43.D 44.C 45.B 46.D 47.A 48.A 49.D 50.C
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.D 57.C 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.C 64.B 65.A 66.B 67.B 68.C 69.B  

70.B

71.D 72.D 73.B 74.D 75.A 76.B 77.C 78.A 79.C 80.C

 

Mã đề: 320 

41.A
42.C 43.A 44.C 45.B 46.A 47.B 48.D 49.D 50.A
51.D 52.A 53.B 54.D 55.D 56.D 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.D 63.D 64.C 65.A 66.A 67.B 68.B 69.D 70.D
71.B 72.A 73.D 74.A 75.D 76.D 77.B 78.B 79.D 80.B

 

Comments

comments