Monday, October 22, 2018

Môn Toán

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy. Biết SA = BC = a...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy làm tam giác vuông ở A, góc ACB = 30o . Hình chiếu của S lên đáy trùng...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 25: Tính thể tích V của hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Mặt bên tạo với đáy góc 45o Câu...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 34: Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân. Cạnh đáy AB=a, cạnh đáy CD = 3a, góc...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, gọi M là trung điểm của SC, mặt phẳng đi qua AM và...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 53: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' , có cạnh đáy bằng a, khoảng cách từ A đến...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 62: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AA’, BB’. I là điểm tùy ý trên...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Ôn tập...

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Khối đa diện có các mặt là những hình ngũ giác thì A. Số các mặt...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Ôn tập...

Câu 8: Tính thể tích V của hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, SAB là tam giác đều cạnh a,...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Ôn tập...

Câu 15: Cho hình thang cân có cạnh đáy AB = a, cạnh đáy DC = 3a, góc ADC = 45o. Tính thể tích V...