fbpx
Friday, January 18, 2019

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 2 – Chương 1- Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu 29. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ? A. Một bộ phận tích cực trong tổ chức Việt...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống...

Câu 17. Vì sao đến năm 1953, ta mới mở mặt trận ngoại giao, mở ra khi khả năng giải quyết bằng con đường hoà...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 8: Nhật Bản (phần 1)

Câu 1.Sau Chiến tranh thế giới thứ II, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng...

Câu 28. Thành tựu của phong trào bình dân học vụ năm 1952 ? A. Hoàn thành xóa mù cho 10 triệu dân. B. Hoàn thành xóa...

Phần 2 – Chương 1- Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu 43. Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hoá như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên? A. Một...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 3)

Câu 27. Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kì nào? A. 1945 đến 1950       B. 1950 đến...

Phần 2 – Chương 4 – Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội...

Câu 106. Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kì kế hoạch 5 năm (1961-1965) là: A. Công nghiệp, nông nghiệp đạt...

Phần 2 – Chương 5 – Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam...

Câu 15. Trong kháng chiến chống Mĩ, vùng đất nào là tiền phương của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam? A. Quảng Trị...