Saturday, October 20, 2018

Môn Sinh

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh

Tỷ lệ của từng loại kiểu hình ở đời con lai trong quy luật...

Trong bài viết phương pháp giải các bài tập di truyền hoán vị gen cơ bản đã trình bày khái quát về phương pháp...

Tóm tắt kiến thức lí thuyết phần các quy luật của hiện tượng di...

Sau khi học xong chương này, học sinh cần nhận biết và thông hiểu Các khái niệm, quy luật di truyền, đặc điểm của...