Friday, April 20, 2018
Home Tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia

Chương 1 – Lý thuyết Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm...

1. Tính đơn điệu của hàm số - Cho K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng. Giả sử hàm số y = f(x) xác...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Sự đồng biến, nghịch...

Câu 1: Cho đồ thị hàm số với x ∈ như hình vẽ. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = sinx với x...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Sự đồng biến, nghịch...

Câu 6: Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 3 . Kết luận nào sau đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -1)...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Sự đồng biến, nghịch...

Câu 1: Cho đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên: A. (0;1) B. (1;3) C. (0; 1) ∪ (1; 3) D. (0;1) và...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Sự đồng biến, nghịch...

Câu 7: Hàm số: đồng biến trên khoảng nào? A. R    B. (-∞; 0)     C. (-1; 0)    D. (0; +∞) Câu 8: Cho hàm số y = x3 -...

Chương 1 – Lý thuyết Bài 2: Cực trị của hàm số

Cho hàm số xác định và liên tục trên khoảng (a;b) và x0 ∈ (a; b) • Nếu tồn tại h > 0 sao cho f(x)...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Cực trị của hàm...

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là A. M(0; 2)...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Cực trị của hàm...

Câu 6: Cho hàm số y = x3 - 2x2 + 3. Điểm M(0; 3) là: A. Cực đại của hàm số     C. Điểm cực đại của...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Cực trị của hàm...

Câu 1: Cho hàm số f có đạo hàm là f'(x) = x(x+1)2(x-2)4 với mọi x ∈ R. Số điểm cực trị của hàm số f...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Cực trị của hàm...

Câu 7: Với giá trị nào của m, hàm số y = x3 - 2x2 + mx - 1 không có cực trị? Câu 8: Với giá trị nào...